top of page
  • Anete Šidlovska

Pārvaldnieka norēķina došanas pienākums

Updated: May 17Judikatūra
Judikatūra
Latvijas Republikas Senāta

Civillietu departamenta

2023. gada 29. novembra

SPRIEDUMS

Lieta Nr. C29522419, SKC-27/2023
Pārvaldnieka norēķina došanas pienākums, izbeidzoties pārvaldīšanas tiesiskajām attiecībām:


  1. Pārvaldnieka pienākumam dot norēķinu dzīvokļu īpašnieku kopībai, izbeidzoties pārvaldīšanas tiesiskajām attiecībām, ir divējāds mērķis: 1) nodrošināt dzīvojamās mājas pārvaldīšanas nepārtrauktību; 2) nodrošināt iespēju dzīvojamās mājas īpašniekam pārliecināties, vai pārvaldnieks, izpildot pārvaldīšanas uzdevumu, ir rīkojies kā krietns un kārtīgs pārvaldnieks, tostarp attiecībā uz dzīvojamās mājas īpašnieka mantisko interešu aizsardzību.

  2. Iepriekšējam pārvaldniekam jāsniedz dzīvokļu īpašnieku kopībai (tās pilnvarotajai personai) informācija par saistībām, kuras skar vai var skart dzīvokļu īpašnieku kopības mantiskās intereses, un tas jādara tādā apjomā un veidā, kas nodrošina dzīvojamās mājas pārvaldīšanas procesa nepārtrauktību, tostarp iespēju turpināt uzsāktās darbības parādu piedziņai, un nodrošina dzīvokļu īpašnieku kopībai (tās pilnvarotajai personai) iespēju pārbaudīt iepriekšējā pārvaldnieka darbību, izpildot pārvaldīšanas uzdevumu.

  3. Attiecībā uz atsevišķu dzīvokļu īpašnieku neizpildītajām saistībām iepriekšējam pārvaldniekam jāsniedz informācija dzīvokļu īpašnieku kopībai ne vien par laiku līdz nodošanas-pieņemšanas aktā norādītajai dienai (sk. Dzīvojamo māju pārvaldīšanas likuma 12. panta trešo daļu), bet arī par laika posmu pēc akta parakstīšanas, ja dzīvokļu īpašnieki ir devuši savu saistību izpildījumu iepriekšējam pārvaldniekam vai arī notikusi piespiedu izpilde iepriekšējā pārvaldnieka labā. Arī tad, ja iepriekšējais pārvaldnieks pēc pārvaldīšanas tiesisko attiecību izbeigšanas saņēmis kopībai piekritīgus maksājumus no citiem kreditoriem, viņam ir pienākums par tiem informēt kopību.


6 views0 comments

Comments


bottom of page