top of page
  • Andris Citko

Kādas ir apsaimniekošanas formas.

Updated: Sep 6, 2021

Katras daudzdzīvokļu mājas īpašnieki, atkarībā no mājas lieluma un īpašnieku sastāva, var izvēlēties sava kopīpašuma apsaimniekošanas formu.


Kam ir tiesības veikt pārvaldīšanas uzdevumu nosaka Dzīvojamo māju pārvaldīšanas likuma 13. pants, tomēr pašu īpašnieku tiesības paliek izvēlēties vai to dara šī pašnodarbinātā persona, dzīvokļu īpašnieku biedrība vai pārvaldīšanas uzdevums pilnībā tiek uzticēts profesionālam pakalpojuma sniedzējam.


“Katrai no apsaimniekošanas formām ir savi plusi un mīnusi, iespējas un riski”

Pārvaldīšanas uzdevumu realizē profesionāls apsaimniekošanas uzņēmums.


Saskaņā ar šo apsaimniekošanas modeli dzīvokļu īpašnieki pieņem lēmumu par pārvaldīšanas uzdevuma došanu (noteiktu pakalpojumu saņemšanu), piemēram no SIA “Lāču nami”, par noteiktu ikmēneša maksu no attiecīgās viņu īpašumā esošās domājamās daļas (platības). Pārvaldnieks slēdz līgumus ar komunālo pakalpojumu sniedzējiem, veic aprēķinus un uzskaiti, debitoru uzraudzību, sniedz visus tehniskā dienesta pakalpojumus, iekasē finanšu līdzekļus savos kontos un norēķinās ar pakalpojumu sniedzējiem. Visa atbildība par sniegtajiem pakalpojumiem katra īpašnieka priekšā ir Lāču namiem. Ieteicams, ka katrā mājā tiek izvēlēts kāds mājas vecākais vai Biedrības vadība, ja tāda ir nodibināta, kuri ne retāk kā reizi ceturksnī pārbauda mājas finanšu atskaites un pastāvīgi saskaņo nepieciešamos darbus un to izmaksas. Lāču nami veic finanšu līdzekļu administrēšanu plānotiem remontdarbiem vai mājas atjaunošanas darbiem, tādējādi rūpējoties par īpašuma ilgtermiņa vērtības saglabāšanu. Visa papildus uzkrātā nauda remontdarbiem saskaņā ar līguma nosacījumiem un ceturkšņa atskaitēm katru ceturksni tiek pārskaitīta Biedrībai, ja tāda ir nodibināta.


Pārvaldīšanas uzdevumu realizē kopīpašnieku izveidota biedrība.


Saskaņā ar šo apsaimniekošanas modeli dzīvokļu īpašnieki pieņem lēmumu par pārvaldīšanas uzdevuma došanu Biedrībai, definē tās mērķus un nosaka nepieciešamā ikmēneša finansējuma apmēru (apsaimniekošanas maksu), vienojās par gatavību iesaistīties mājas pārvaldīšanas procesā, veicamo darbu sadali un kādā apjomā pati biedrība nodrošina mājas pārvaldīšanu. Lai saņemtu visus nepieciešamos ikdienas pakalpojumus, biedrība var slēgt līgumus ar apakšuzņēmējiem. un komunālo pakalpojumu sniedzējiem. Līdz ar to, tā pati uzņemas visus finanšu riskus un naudas plūsmas vadību. Apsaimniekotājs, kā viens no apakšuzņēmējiem, sniedz noteiktus pakalpojumus līgumā ar Biedrību atrunātā apjomā par noteiktu atlīdzību, piemēram, pārvaldīšanas un projektu vadības pakalpojumus, uzskaites vadību, tehniskā dienesta pakalpojumus, u.c.

370 views0 comments

Comments


bottom of page