top of page
  • Anete Šidlovska

Dzīvokļa īpašuma kopīpašnieku atbildība par izdevumiem

Updated: Apr 29


Dzīvojamās mājas pārvaldīšanas izdevumi, maksājumi par komunālajiem pakalpojumiem un maksājumi kopības uzkrājuma fondā
Latvijas Republikas Senāta

Civillietu departamenta

2023.gada 28.decembra

SPRIEDUMS

Lieta Nr. C33554719, SKC-53/2023


 

Dzīvojamās mājas pārvaldīšanas izdevumi, maksājumi par komunālajiem pakalpojumiem un maksājumi kopības uzkrājuma fondā, pēc Civillikuma 1071. panta, kur noteikts, ka uz kopīgo lietu gulošās nasta, apgrūtinājumi un lietas uzturēšanai vajadzīgie izdevumi jānes kopīpašniekiem samērīgi ar viņu daļām, ir attiecināma uz dzīvokļa īpašumu kopumā un kopīpašnieku atbildība ir solidāra.


Dzīvokļu īpašuma kopīpašnieku atbildība par izdevumiem

Viena no dzīvokļa kopīpašnieki ir atbildīgi par savu pārvaldīšanas izdevumu, komunālo pakalpojumu un uzkrājumu maksājumu daļu atbilstoši savas domājamās daļas lielumam, proti, dzīvokļa īpašuma kopīpašnieku atbildība ir dalīta, nevis solidāra.


Apstrīdami un absolūti spēkā neesoši dzīvokļu īpašnieku kopības lēmumi

Ir nošķirami apstrīdami dzīvokļu īpašnieku kopības lēmumi no absolūti spēkā neesošiem lēmumiem. Tādi kopības lēmumi, kuri ir pretrunā imperatīvajām likuma normām, ir absolūti spēkā neesoši, proti, spēkā neesoši no to pieņemšanas brīža.


Dzīvokļu īpašnieku kopības tiesības ar lēmumu noteikt un līgumā ar trešo personu pielīgt nokavējuma procentus, kas pārsniedz likumā noteiktos, vai līgumsodu (JUDIKATŪRAS MAIŅA)

Dzīvokļu īpašnieku kopība ir tiesīga ar lēmumu noteikt un līgumos ar trešajām personām, tostarp pārvaldnieku un komunālo pakalpojumu sniedzējiem, pielīgt nokavējuma procentus, kas pārsniedz likumiskos procentus, vai līgumsodu par saistību neizpildīšanu īstajā laikā (termiņā). Dzīvokļu īpašniekiem ir pienākums nodrošināt finansējumu minēto līgumisko nokavējuma procentu un līgumsoda samaksai. Ja dzīvokļa īpašnieks ir personiski (tieši) atbildīgs pret kopības kreditoru par attiecīgā pakalpojuma maksas samaksu, tad viņš ir arī personiski (tieši) atbildīgs pret kopības kreditoru par līgumisko nokavējuma procentu un līgumsoda samaksu.Kopība ir arī tiesīga ar lēmumu noteikt tās biedriem pienākumu maksāt nokavējuma procentus vai līgumsodu par dzīvokļa īpašnieka saistību pret kopību, tostarp maksājumu uzkrājumu fondā, izpildes nokavējumu.


28 views0 comments

Commenti


bottom of page